چند وقت پيش کتابی هديه گرفتم که خيلی توی روحيه ام تاثير گذاشت اسم کتاب يه کم عجبه مثل خود کتاب(چه کسی پنيرم را جا به جا کرد) نوشته اسپنسر جانسون نمی خواهم توصيه کنم که اين کتاب را بخوانيد اما اگر شما جزء آن دسته از آدم هايی بوده ايد که از تغييرات می ترسيد و به سختی با اتفاقات اطراف کنار می آييد بد نيست يه نگاهی به اين کتاب بکنيد.

تغيير اتفاق می افتد

پنير را مرتب جا به جا می کنند

تغيير را پيش بينی کنيد

آماده باشيد که پنير جا به جا شود

مراقب تغيير باشيد

هراز گاهی پنير را بو کنيد تا بدانيد کی دارد کهنه می شود

به سرعت خودتان را با تغيير هماهنگ کنيد

هر چه سريع تر پنير کهنه را رها کنيد

زودتر پنير تازه را پيدا کنيد

تغيير کنيد

با پنير حرکت کنيد

از تغيير لذت ببريد

مزه ماجرا را بچشيد و از طعم پنير تازه لذت ببريد

آماده باشيد که به سرعت ؛وبارها بارها تغيير کنيد

پنير مرتب جا به جا می شود

پنير می تواند استعاره از هر چيز قابل تغيير در زندگی باشد. کار ؛ تحصيل ؛ محل زندگی ؛ عشق و.......در موقع تغييرات زندگی کسی پيروز می شود که تغيير را پيش بينی کند و هميشه با پنيرش حرکت کند.و بداند که تغيير اتفاق می افتد چه ما بخواهيم و چه نخواهيم.آيا پنير شما هم جا به جا شده است؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید