ساعت۱۰:۲۷  

بووووووووب بووووووووووب

 با سلام لطفا پس از شنيدن صدای بوق پيغام خود را بگذاريد...بوووووووو

الو....الو.... سلام اگه خونه ای گوشی رو بردار؛يه خبر بد دارم (صدای گريه)....بالاخره امروز کار خودش کرد .نيم ساعت پيش تمام کرد ... رگ دستشو تو حموم بريد.حاضر شو ميام دنبالت...به اون دختره عوضی هم نمی خواد بگی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

ساعت ۱۱:۱۸

بوووووووب بوووووووووب

با سلام لطفا پس از شنيدن صدای بوق پيغام خود را بگذاريد ...بوووووووو

الو سلام می بخشی اگه صدا اينقدر بد مياد آخه دارم از برزخ حرف ميزنم (خنده) زياد مزاحمت نمی شم يه شعر جديد گفتم می خواستم برات بخونم قول ميدم آخريش باشه...(خنده)

من مرده زنده ام

که مرگ را روزی هزار بار به تجربه می شناسد

وتو شواليه سياه چشم

                     که فاتحانه تابوت کهنه وفرسوده ای را

                                                           در خيابانهای شهر بی روزن می چرخاند

بخند ای غاصب خواب وبيداريم

                                    بخند اما

                                           اما من روزی بر خواهم گشت و

چشمان مرده ام را

                       ودستان خسته ام را

                                                با خود می برم

روزی که به بهانه باران

             سياهه چشمانت رو به آسمان باشد 

 

راستی امروز يادت نره ها  منتظرم .همه بچه ها جمعند می بخشيد که به زحمت انداختمتون ....فقط ....فقط...حتما مثل هميشه جای اون خاليه نه ؟يعنی می گی امروز مياد؟؟؟؟

/ 4 نظر / 15 بازدید
حیات خلوت!

هومممم...... شعر برزخی بود؟! نه فکر نکنم... اين چند کلمه جور شده عاصی تر شده بود! هر چی عاصی تر بهتر...!! به قول خودم پس «خ ِ لا ص» ؟! راستی چرا هميشه رگ داست ها تو حموم بريده می شه؟ دلم براشون می سوزه جديدا! برای روز که صدای فرياد را قدغن کرد... !يا علي

حيات خلوت!

خون روی اب شناور می شه؟!!! نـــــــــــه!!اين خون ها که من می شناسم اونقدر کثيف و کثيف اند که ته نشين می شن و کف حموم جرم می گيرن!!روز خوبی نبود !چرا؟!

حيات خلوت

بوووووووووووب....مشترک مورد نظر به روز نمی کنی؟!