خيلی سخته که داری از غم منفجر می شی اما مجبوری با يه لبخند مسخره به مردم بگی که خوشحال شديم از غرفه ما ديدن کرديد.........

خيلی سخته که چشمات پر اشکههر لحظه می خواد بغضت بترکه اما مجبوری به دوستات بگی چيزی نيست حساسيت فصليه ..........

خيلی سخته که آرزوهای خودت به هم پچيده باشه و تو مجبور باشی به يه دوست داغونت بگی غصه نخورهمه چی درست ميشه.......

خيلی سخته که به عشق فيلم پلهای مديسن کانتی شک کنی......

خيلی سخته که بوی بارون تورو ياد مرگ مادر بزرگت بندازه .......

خيلی سخته که ديگه هوس جوييدن خاک نکنی........

 .......راستی خيلی سخت نيست که زندگی اينقدر تو زرد از آب در اومده......

 

 .......راستی خيلی سخت نيست که زندگی اينقدر تو زرد از آب در اومده......

 

 

/ 4 نظر / 21 بازدید
کرگدن

يادته وقتی ای ريختی می نوشتم بهم می گفتی : تو چرا نمی ری بميری همه از دستت راحت شن ؟!!!!!

ماردین

در وجود هر کس رازی بزرگ نهان است...داستانی راهی بيراهه ای...طرح افکندن اين راز .. راز من و...راز تو... راز زندگی؛پاداش بزرگ تلاشی پر حاصل است... احمد شاملو

پرستو

خيلی سخت تر اينه که به زندگی شک کني...

kosar

هم جالب بود هم متنوع ولی تاريخ بعضی هاشون به انقضا اومده اميدوارتر بنويس .