باورم کن ....

من هنوز مترسک باغ جنونم

عمری مسافری و من هنوز غرق سکونم

خیلی وقت که میدونم نمی خوام اینجا بمونم

داغ میوه های نارس آتیش انداخته به جونم

دست تقدیر تو رو برده

سرنوشتم و میدونم

/ 1 نظر / 4 بازدید