چند روزی است در خانه خوابيده ام

از الاکلنگ زندگی سقوط کرده ام

                                               و

قلبم در گچ است 

/ 2 نظر / 14 بازدید
Soran

به مشکلهايتان بخنديد تا هميشه موضوعی برای خنديدن داشته باشيد...سين کدول...

کرگدن

کم پيدا ؟!! ستاره سهيل ؟!!!